Pojištění dobrovolníků

Zprostředkováváme krátkodobé i dlouhodobé pojištění pro dobrovolníky včetně pojistek odpovídajících zákonu o dobrovolnické službě.

Jednou z našich služeb je zprostředkování pojištění pro dobrovolníky. V různých variantách se jedná o pojištění pro případ úrazu, odpovědnosti za škodu způsobenou dobrovolníkovi a odpovědnost za škodu způsobenou organizaci dobrovolníkem.

Pojištění dobrovolníků nám od roku 1998 zajišťuje Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., v roce 2016 jsme pojistku aktualizovali. Obecné informace o  pojištěním vymezuje POJISTNÁ SMLOUVA - část A. Nabízíme několik variant.

Dlouhodobé pojistky mají několik společných znaků. Hlavní je trvání. Pojistka je vždy na kalendářní rok, končí 31. 12. a nelze je ukončit v průběhu platnosti, pouze uplynutím doby aktuálního roku a pro další pokračování musíte zaslat přes webovou aplikaci aktualizaci seznamu a to i v případě, že nedochází ke změnám. Aktuální informace o pojištění zde.


Druhy pojistek

POJISTNÁ SMLOUVA - část B, dlouhodobá, tento typ vyhovuje zákonu o dobrovolnické službě.   

uzavřená pro případ újmy pojištěného (dobrovolníka) a zároveň pokud dobrovolník způsobí újmu organizaci či třetí osobě a pro případ úrazu, kdy je pojištěn život nebo zdraví pojištěné osoby (dobrovolníka) na riziko smrti úrazem a trvalých následků úrazu, to vše při výkonu dobrovolné činnosti.

Pojistné je 336 Kč za dobrovolníka a kalendářní rok. V průběhu pojistného období je možno 12x ročně provádět změny – pojišťovna musí obdržet seznamy dobrovolníků k 1. 1., a dále případné změny k prvnímu dni každého dalšího měsíce. Seznam je třeba elektronicky odeslat do 12:00 hodin poslední pracovní den před začátkem měsíce, pro který již má platit. Fakturace v běžných termínech: únor, duben, červen, srpen, říjen, prosinec


 POJISTNÁ SMLOUVA - část C:

Dlouhodobá pojistka uzavřená pro případ odpovědnosti pojištěného (dobrovolníka) za škodu, způsobenou jiné osobě aorganizaci úrazem, nemocí, poškozením, zničením nebo pohřešováním (ztrátou) věci při výkonu dobrovolné činnosti. V této pojistce není! pojištěn vlastní život nebo zdraví dobrovolníka na riziko smrti úrazem a trvalých následků úrazu při výkonu dobrovolné činnosti.

Pojistné činí 90 Kč za dobrovolníka a kalendářní rok. V průběhu pojistného období je možno 12x ročně provádět změny – pojišťovna musí obdržet seznamy dobrovolníků k 1. 1., a dále případné změny k prvnímu dni každého dalšího měsíce. Seznam je třeba elektronicky odeslat do 12:00 hodin poslední pracovní den před začátkem měsíce, pro který již má platit. Fakturace v běžných termínech: únor, duben, červen, srpen, říjen, prosinec


POJISTNÁ SMLOUVA - část D, krátkodobá  

Pro krátkodobé akce v rozsahu 1 den, 2 – 4 dny, 5 – 31 dnů, 32 – 62 dnů.

Tento typ odpovídá zákonu o dobrovolnické službě a kryje:

  •   pojištění odpovědnosti dobrovolníka za škodu způsobenou organizaci pojistníka a třetí osobě
  •   úrazové pojištění dobrovolníka.

Pojištění je možno uzavřít na kteroukoliv výše uvedenou položku či jejich kombinace, a to vždy ve variantě A (nižší pojistné i plnění), nebo B (vyšší pojistné i plnění). Pojistné částky se podle počtu dnů a druhu pojištění pohybují od 10 do 160 Kč na osobu, při minimálním pojistném na jednu akci ve výši 100 Kč. Podrobnosti o pojistných částkách ve dvou pojistných variantách A a B a s tím souvisejících limitech plnění jsou vám k dispozici zde.

Seznam odešlete přímo z webové aplikace nejpozději den předcházející dni zahájení programu. Bude automaticky doručen elektronicky do HVP a zároveň do HESTIA. Účinnost pojištění nastává následujícím dnem po doručení seznamu dobrovolníků e-mailem pojišťovně.

Odeslání seznamu vyjadřujete souhlas, že byl dobrovolník seznámen s obsahem pojištění a jeho krytí a že souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů z důvodů pojištění na dobu nezbytně nutnou. Tato věta přibyla na seznam a díky tomu už nemusíte dávat dobrovolníkům originální seznamu k podpisu a dále už nic neposíláte do HVP (ani v případě, že s dobrovolníkem nemáte podepsanou dobrovolnickou smlouvu).
Fakturace v běžných termínech: duben, červenec, říjen, prosinec


 POJISTNÁ SMLOUVA - část E (včetně Sml. ujednání NP/6/2005) pro zooterapii

(Pro zvířata – canisterapie atd.) o pojištění odpovědnosti dobrovolníků vlastnících zvířata využívaná pro zooterapii a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou psem nebo jiným zvířetem uvedeným ve smlouvě.
Pojištění je možno uzavřít pro dobrovolníka se psem, kočkou, králíkem, morčetem či jiným drobným zvířátkem do 8 kg vč. ptactva, koněm a poníkem.
Pojistné v kategoriích A/B (levnější/dražší) činí 360/504 Kč za psa a rok, resp. 240/336 Kč za kočku, králíka a morče (vždy až 3 zvířátka v jednom poplatku) a další drobné domácí zvířectvo do 8 kg vč. ptactva, případně 630/900 Kč za koně či poníka a rok. Podrobnosti o pojistných částkách a limitech plnění vám na požádání zašleme.

Seznam pojištěných dobrovolníků a zvířat musí obsahovat jméno a příjmení, rodné číslo vlastníka nebo opatrovatele (případně datum narození), druh zvířete, rasu/barvu, jméno zvířete, č. známky, kategorii pojistné částky a k ní odpovídající pojistné. U koně/poníka se vyplní pohlaví, plemeno, jméno, výžeh a číslo plemenné knihy pojišťovaného zvířete.

V průběhu pojistného období je možno 12x ročně provádět změny – pojišťovna musí obdržet seznamy dobrovolníků k 1. 1., a dále případné změny k prvnímu dni každého dalšího měsíce. Seznam je třeba elektronicky odeslat do 12:00 hodin poslední pracovní den před začátkem měsíce, pro který již má platit. Fakturace v běžných termínech: únor, duben, červen, srpen, říjen, prosinec


HESTIA organizacím fakturuje pojistné 4-6x ročně. Ve faktuře je k pojistnému připočten poplatek 90,- Kč (+21% DPH) za administrativní náklady spojené se zpracováním takového seznamu, kde dojde k navýšení počtu pojištěných.


Jakékoliv dotazy vztahující se k pojištění Vám ráda zodpoví Michaela Jandová

E-mail: michaela.jandova@hest.cz
Telefon: 605 543 014