mock

Program KOMPAS - neaktivní

logo KOMPASProgram je momentálně pozastaven.

Program KOMPAS poskytuje skupině dětí prostor, kde budou přijímány ostatními dětmi a dospělými dobrovolníky. Aktivity na schůzkách jsou zaměřeny na posílení sebevědomí, zlepšení vyjadřování, navázání přátelství, zábavu a celkovou možnost hodnotného trávení volného času. Dobrovolníci si vyzkouší práci ve skupině, vedení menšího týmu, tvorbu programu a poznají více sami sebe.

Program KOMPAS - neaktivní

O PROGRAMU

Program KOMPAS je mentoringový dobrovolnický program, ve kterém nabízíme KOMunikaci, PArtnerství a Spolupráci rodinám a dětem žijících na území hlavního města Prahy a jeho nejbližším okolí, které to mají z nejrůznějším důvodů složitější než jejich vrstevníci. Pomocí programu zvyšujeme sociální adaptaci dětí z těchto rodin prostřednictvím tvorby a podpory bezpečných a fungujících mentoringových skupin dětí a dobrovolníků. Ti se pravidelně scházejí na 2 hodiny týdně po dobu nejméně půl roku a jsou po celou dobu průběžně podporovaní koordinátorkami programu.

Program funguje na území hlavního města Prahy již od roku 2010. Organizace HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. má pověření k sociálně právní ochraně dětí a program je akreditován dle zákona o dobrovolnické službě.

Program KOMPAS® je duševním vlastnictvím Dobrovolnického centra, o.s. v Ústí nad Labem. KOMPAS se opírá o podklady kanadského programu P.E.A.K. 

Pro koho je program KOMPAS určen?

Program je určen dětem ve věku 6 až 15 let, které to mají z nejrůznějších důvodu složitější než jejich vrstevníci a jejich rodinám žijících na území hlavního města Prahy a v jeho nejbližším okolí.  

Do programu zapojujeme děti, které:

 • mají obtíže se sebevědomím a neumí se projevit, 
 • obtížně si hledají kamarády nebo se hůře adaptují v kolektivu,          
 • děti s poruchou pozornosti, hyperaktivní či naopak úzkostnější,         
 • nemají možnost navštěvovat žádný jiný kroužek,    
 • pocházejí z neúplných rodin, žijí jen s jedním rodičem či s prarodiči,         
 • se ocitly v obtížné životní situaci (smrt blízkého, rozvod rodičů, apod.),                
 • nechtějí trávit čas na ulici, u televize nebo počítače.          

Princip programu KOMPAS 

V KOMPASu se setkává skupina dětí a dobrovolníků jednou týdně na 2 hodiny minimálně po dobu půl roku (školní pololetí). Skupinky probíhají zpravidla v areálech základních škol v odpoledních hodinách (díky čemuž plynule navazují na výuku). Na schůzkách mají děti možnost zažít prostředí malé bezpečné skupiny, kde se mohou přirozeně projevit a zažít pocit přijetí od vrstevníků a dospělých dobrovolníků. Náplní schůzek jsou především hry a činnosti zaměřené na sebepoznání, zvýšení sebedůvěry a zlepšení sociálních interakcí a kreativity dětí. Dobrovolníci s dětmi vymýšlejí aktivity zaměřené na:

 • osobnostní a sociální rozvoj – podpora zdravého sebevědomí a sebeprosazení,   
 • ujasnění si postojů, co je pro ně dobré a co špatné,          
 • spolupráce s vrstevníky i dospělými,          
 • odreagování přemíry energie,          
 • pravidla chování, ujasňování si hranic,          
 • orientace v obtížných životních situacích,          
 • řešení konfliktů apod.  

Přínosy programu KOMPAS 

V rámci programu vytváříme příležitosti ke zvyšování sociální adaptace dětí na sociální a kulturní prostředí a přirozené přejímání norem chování a morálních hodnot. Děti zapojené v projektu mají šanci na vyšší kvalitu budoucího života než děti ze stejné cílové skupiny, které se do projektu nezapojili. Těmto dětem, které často nemají jinou možnost, přinášíme rozvoj v osobním i sociálním životě a smysluplné využití volného času bez jakýchkoli finančních nároků na rodinu.


PRO RODINY S DĚTMI

Máte doma dítě ve věku 6 až 15 let, které: 

 • se stydí oslovit ostatní? Bojí se, že se ztrapní, nebo že nikoho nebude zajímat, co chce říct? 
 • neví, jak vyjádřit co si myslí a co cítí? Raději se nikomu nesvěřuje? 
 • nemá kamarády, se kterými by mohlo sdílet své každodenní radosti a starosti? 
 • nezapadá do kolektivu vrstevníků? Je ohroženo šikanou? 
 • vyhledává nevhodnou zábavu a neumí trávit smysluplně svůj volný čas? 
 • chce si jen tak odpočinout od všech povinností a užít si zábavu s dalšími kamarády? 

V tom případě je tu KOMPAS právě pro Vaše dítě.  

V programu KOMPAS zprostředkováváme setkávání skupin 3 – 4 vyškolených dospělých dobrovolníků s maximálně 8 dětmi. Každá skupina má zázemí v některé ze základních škol. Náplň schůzky je uzpůsobena zájmům dětí i dobrovolníků.  

Dospělý dobrovolníci zastávají roli mentorů, tedy osob, které přirozenou cestou předávají hodnoty a vzorce vhodného chování. Nezastávají roli rodičů, pedagogů ani vychovatelů.

Co program KOMPAS přinese dětem? 

 • lepší vyjadřovací schopnosti, pomoc vyznat se ve svých emocích, 
 • možnost vyjádřit a zdravě prosadit svůj názor, zvyšování sebevědomí, 
 • schopnost navazovat přátelské vztahy s vrstevníky a dospělými,  
 • trénink soužití ve skupině a spolupráce,  
 • odolnost vůči vlivu skupiny, nácvik tolerance, 
 • naučit se respektovat a být respektován, 
 • stanovení a dodržování hranic, fungování s pravidly,  
 • znalost pravidelného režimu,  
 • znalost, jak smysluplně trávit volný čas,  
 • pozitivní zážitky, zábavu a odpočinek. 

Kromě pravidelného setkávání na skupině mají děti možnost se několikrát do roka účastnit našich společných jednodenních akcí (Drakiáda, Vánoční dílnička, piknik, bowling) nebo víkendovky – sportovní víkendovka, víkend na farmě. Jednou za rok se vypravíme na letní tábor.  

A co program přinese Vám? 

Po celou dobu zapojení v projektu jste v pravidelném kontaktu s koordinátorkou, která Vám nabízí podporu, odborné rady a případné kontakty na další služby. Můžete využít individuálních psychosociálních konzultací a rodičovských skupin vedených odborníky (psycholožka a supervizor), které jsou místem ke sdílení náročných životních situací. 

Dalším přínosem je jistota, že Vaše děti tráví kvalitně svůj volný čas v bezpečném prostředí.  

Jak se zapojit? 

Ozvěte se nám na kompas@hest.cz nebo na telefonní číslo 778 713 306. 

Poté si sjednáme úvodní informativní schůzku, kde si předáme všechny potřebné informace k zapojení dítěte do programu.  

Zapojení do programu KOMPAS je dobrovolné a bezplatné. Lze ho po domluvě předčasně ukončit.  


PRO DOBROVOLNÍKY

Kdo jsou dobrovolníci v programu KOMPAS?

Lidé starší 18ti let s čistým trestním rejstříkem, kteří chtějí věnovat svůj čas někomu dalšímu. V KOMPASu vítáme komunikativní a kreativní lidi, se smyslem pro zodpovědnost a týmovou spolupráci, mající touhu se rozvíjet v různých oblastech života. Dobrovolníkem se může stát kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může poskytnout druhým. 

Činnosti dobrovolníků v programu KOMPAS?         

Tým dobrovolníků vede jednou týdně schůzky. Připravují program jednotlivých schůzek, přičemž se snaží vyjít vstříc nápadům a přáním dětí. Povinně se účastní supervizních schůzek jednou za měsíc a vedou zápisy o průběhu skupiny. 

Role dobrovolníka v životě dítěte je podpůrná – není a v žádném případě nemá být náhradou role rodičovské, učitelské nebo vychovatelské.  

Jaké benefity může program KOMPAS poskytnout?         

Program nabízí šanci si vytříbit komunikační a organizační dovednosti a odnést si nové zkušenosti. K dispozici je průběžná asistence koordinátorů a odborné vedení supervizora. To vše se může stát příležitostí k zajímavé praxi běžně uznávané na psychosociálních oborech vysokých škol. 

Zapoj se do programu KOMPAS a pomoz i druhým najít ten správný směr!         

Chcete si vyzkoušet, jaké to je vést skupinku dětí, připravovat program a jak řešit nečekané situace? Chcete se seznámit s lidmi, kteří jsou na stejné vlně?  

V případě zájmu o dobrovolnickou činnost vyplňte, prosím, dotazník dobrovolníka a my se ozveme.  

Vaše dotazy rádi zodpovíme na kompas@hest.cz nebo na telefonním čísle 778 713 306. 


PRO ODBORNÍKY

KOMPAS je zaměřen na děti, které jsou vystavovány rizikovým faktorům (individuální faktory, rodinné faktory, vrstevnické vztahy, školní faktory, faktory komunity, společenství a sousedských vztahů), což může zvyšovat potenciální výskyt rizikového chování. Tyto děti to mohou mít v životě složitější než jejich vrstevníci, obzvláště pokud se jim nedostává dostatečné vztahové podpory od jejich nejbližšího okolí a jsou tak nuceni adaptovat se na výše zmíněné rizikové faktory. Z důvodu toho nemají kapacitu věnovat se běžným dětským činnostem a rozvíjet se (znalostně i osobnostně) a může pro ně být složitější navazovat a udržovat zdravé vztahy a pečovat o své fyzické i duševní zdraví.   

V programu nabízíme bezpečný mentoringový vztah ve skupině mezi dětmi “mentees” a dobrovolníky “mentory”. Dobrovolníci zastávají roli, kterou nejbližší okolí dítěte není schopné plnit a dítě díky tomuto vztahu získává pozitivní vzory, které postrádá a přirozeně rozvíjí své sociální dovednosti. „Mentoring přináší osobností, vědomostní a sociální rozvoj chráněnce a je součástí procesu jeho neformálního vzdělávání“.    

Na základě pozitivních zkušeností se dlouhodobě a opakovaně na program obrací odborní pracovníci z oblasti sociálních a návazných služeb, základních škol, pedagogicko-psychologických poraden, dětských psychologů a dalších spolupracujících odborníků a organizací, kterým je program partnerem v profesionální péči o dítě a rodinu.    

Pokud víte o rodině a dětech, kterým by mohl program KOMPAS pomoci ve zvýšení sociální adaptace, obraťte se na nás prostřednictvím emailu kompas@hest.cz nebo na telefonním čísle 778 713 306. 

MHMP
MVCR
MČ Praha 4
MČ Praha 10