Staňte se profesionálem v práci s dobrovolníky!

Organizujeme vzdělávací kurzy pro koordinátory dobrovolníků a pracovníky v pomáhajících profesích.

Kurzy managementu dobrovolnictví jsou kvalitním podkladem pro absolvování zkoušky „Koordinátor dobrovolníků“. Při úspěšném absolvování této zkoušky získá účastník osvědčení o získání profesní kvalifikace. Koordinátor dobrovolníků je od podzimu 2014 uznanou profesí, více informací zde.

Úvodní kurs pro začínající koordinátory dobrovolníků

V průběhu podzimu 2019 představíme nový koncept úvodního kurzu pro organizace zavádějící dobrovolnictví do svých činností a pro začínající koordinátory dobrovolníků.

Pro koho je určen? Pro všechny zájemce o základní informace o managementu dobrovolnictví a pro začínající koordinátory dobrovolníků v organizacích.

Cíle kurzu

 • seznámení s principy dobrovolnictví, s dosavadními zkušenostmi i bariérami dobrovolnictví v ČR
 • s metodikou získávání, přípravy i evidence dobrovolníků
 • s přípravou koordinátora dobrovolníků na jeho roli v organizaci
 • se zákonem o dobrovolnické službě i se začleněním dobrovolníků do sociálních služeb.
 • účastníci si na kurzu vytvoří základy projektu dobrovolnictví ve vlastní organizaci

Časový plán: cca 24 hodin ve třech po sobě jdoucích dnech

Cena kurzu: zatím není známa

Nejbližší termín: podzim 2019

 

Více informací u lektorky Michaely Jandové na michaela.jandova@hest.cz


Management dobrovolnictví II

Kurz je akreditován u Ministerstva práce a sociálních věcí jako součást celoživotního vzdělávání pracovníků sociálních služeb. Výstupem je osvědčení pro potřeby individuálních vzdělávacích plánů.

Pro koho je určen? Kurz je určen pro koordinátory dobrovolníků a další zájemce, kteří ovládají základní informace o managementu dobrovolnictví a mají praxi ve vedení dobrovolníků.

Cíle kurzu

 • hlouběji se zaměřit na podíl osobní a profesní role koordinátora dobrovolníků a rizika práce v pomáhajících profesích
 • rozbor konkrétních témat souvisejících s jednotlivými dobrovolnickými programy (práce s dobrovolníky, syndrom vyhoření, supervize a evaluace, sebepoznávání)
 • účastníci si zpracují osnovy dobrovolnického programu, resp. projektu supervize či evaluace dobrovolnického programu

Forma kurzu: kurz probíhá formou prezentací, zážitkových a supervizních technik

Časový plán: 3 denní výjezdový v délce 24 hodin pro max. 15 účastníků.

Cena kurzu: pohybuje se mezi 5700-6500 v závislosti na zajištěném ubytování, které je součástí ceny

Nejbližší termín: jaro 2018


Úvod do supervize v pomáhajících profesích

Kurz je akreditován u Ministerstva práce a sociálních věcí jako součást celoživotního vzdělávání pracovníků sociálních služeb. Výstupem je osvědčení pro potřeby individuálních vzdělávacích plánů.

Pro koho je určen? Pro sociální pracovníky, koordinátory dobrovolníků, pracovníky v sociálních službách, zdravotnické, pedagogické a další pracovníky i pro zástupce managementu poskytovatele. Kurz je současně úvodním modulem výcviku supervizora.

Cíle kurzu
 • představení principů supervize v pomáhajících profesích
 • účastníci se seznámí se základními metodami supervize
 • účastníci se naučí pracovat s analýzou profesních potřeb a definovat vhodná témata pro supervizi. 

Forma kurzu: Součástí kurzu jsou zážitkové a supervizní techniky, ale kurz nenahrazuje výcvik supervizora. 

Časový plán: 30 hodin pro 10 – 15 účastníků se skládá ze dvou dvoudenních setkání s min. 4 týdenní přestávkou.

Cena kurzu: 7.400 Kč, zahrnuje 2x nocleh, celodenní stravu a občerstvení během dne, studijní materiály.

Nejbližší termín: bude zveřejněn, sledujte naše stránky a facebook

Více informací a přihlášku si vyžádejte u lektora PhDr. Jiřího Tošnera jiri.tosner@hest.cz


Supervize v pomáhajících profesích I

Pro koho je určen? Pro sociální pracovníky, pracovníky klíčových profesí a další odborné pracovníky, zástupce vedení poskytovatele, či pracovníky obdobných pomáhajících profesí.

Cíl kurzu: Vybavit účastníky kompetencemi potřebnými pro návrh a implementaci systému supervize do organizace, včetně vlastní zkušenosti s praktickou realizací supervize na kurzu jak v roli supervidovaného, tak v roli cvičícího se supervizora pracujícího pod vedením.

Forma kurzu: Kurz je zaměřen na vzdělávací, sebepoznávací i zážitkové interaktivní metody a techniky supervize. Výstupem kurzu je zpracování portfolia vzdělávacích a supervizních potřeb pro sebe, či pro vybranou organizaci. Kurz vede dvojice lektorů.

Časový plán: Kurz o celkové délce 150 hodin pro 10 – 12 účastníků obsahuje prezenční část, kterou tvoří obvykle 6 x 2,5 denní výjezdová soustředění v rozmezí cca 10 - 12 měsíců v rozsahu 130 hodin. Distanční část kurzu tvoří 20 hodin individuální práce účastníka na portfoliu, včetně setkávání se v intervizních skupinkách složených z účastníků kurzu, toto vše v průběhu prezenční části kurzu.

Cena kurzu:  29 000,- na osobu, možno rozdělit na splátky (obsahuje nájmy seminární místnosti, nápoje přes den, náklady lektorů, výukové materiály), při čemž cestovné, stravné a ubytování je na účastnících.

Vstupní podmínky pro zařazení do kurzu: schopnost sebereflexe v rámci své profesní role a s ní souvisejících vzdělávacích potřeb a základní znalosti o supervizi a jejím využití v praxi.

Nové termíny kurzu budou brzy vypsány.


Supervize v pomáhajících profesích II

Pro koho je určen? Kurz je určen pro sociální pracovníky, pracovníky klíčových profesí a další odborné pracovníky, zástupce vedení poskytovatele, či pracovníky obdobných pomáhajících profesí.

Tento kurz jako nástavbový a prohlubující, navazuje na 150 hodinový kurz „Supervize v pomáhajících profesích I“. Jako první část celého cyklu je doporučen akreditovaný 30 hodinový kurz “Úvod do supervize v pomáhajících profesích“.

Cíl kurzu: prohloubit a upevnit teoretické i praktické znalosti a dovednosti účastníků potřebné pro realizaci supervize, včetně jejich supervizní podpory v roli supervizora či konzultanta dobré praxe v oboru supervize.

Forma kurzu: kromě zážitkových a interaktivních metod supervize je kurz zaměřen také na sebereflexi vlastního komunikačního stylu, na prezentaci výstupů intervize ve skupinkách, včetně videozáznamu supervize a diskuze k němu, či na prezentaci výstupů vlastní supervize v organizaci. Kurz vede dvojice lektorů

Časový plán: Kurz v celkové délce 200 hodin pro 10 – 12 účastníků obsahuje prezenční část tvořící 6 x 2,5 denní výjezdová soustředění, vše v rozmezí cca 10 - 12 měsíců v celkovém rozsahu 120 hodin. Distanční část kurzu tvoří 40 hodin vlastní realizace supervize, dále 40 hodin supervize vlastní supervize, včetně další práce na portfoliu, případně příprava a nastartování supervize, resp. intervize ve zvolené organizaci, to vše v průběhu mezi setkáními prezenční části kurzu.

Cena kurzu: 35.500,- na osobu, možno rozdělit na splátky (obsahuje nájmy seminární místnosti, nápoje přes den, náklady lektorů, výukové materiály), při čemž cestovné, stravné a ubytování je na účastnících.

Tento celek čítající 380 hodin by měl být základem pro naplnění podmínek připravované české legislativní úpravy profese supervizora. V praxi to znamená, že pokud se zapojíte do našich kurzů, budete mít za cca 2 roky téměř všechno za sebou, i když není vyloučeno, že bude třeba ještě něco někde přidat dle postupu legislativního procesu.

Kurs začíná nyní v lednu, přihlaste se na poslední volné místo!.


Supervize pro koordinátory dobrovolníků

Nabízíme vám pravidelná setkání nad nejrůznějšími tématy práce s dobrovolníky určená koordinátorům dobrovolníků.

Hlavním cílem supervize v pomáhajících profesích je kvalita péče o klienty. Supervize umožňuje podívat se na svou práci z různých úhlů pohledu – z pohledu klientů a péče o ně, z pohledu poslání organizace i z pohledu pracovníka a jeho role v organizaci. Smyslem supervize pro koordinátory dobrovolníků je umožnit navzájem se setkávat a předávat si zkušenosti z práce s dobrovolníky, ujasnit si svoji roli koordinátora dobrovolníků, její místo v rámci organizace a zabývat se aktuálními tématy, potížemi a problémy, které se při práci s dobrovolníky, klienty nebo kolegy mohou objevit.

Supervize je kontinuální proces, její efekt se projeví, pokud probíhá pravidelně ve stejném prostředí a v prostředí menší skupiny (cca 12 osob).

 

Pro podrobné informace a přihlášky neváhejte kontaktovat PhDr. Jiřího Tošnera

E-mail: jiri.tosner@hest.cz
Telefon: 224 872 075